A @sara-reardon and @carlosarredondo washing machine

Demo by Same